කුජ ග්‍රහයා සිංහ රාශිගත වීම ඔබේ ලග්නයට බලපාන ආකාරය

ග්‍රහලොව සෙන්පති මෙන්ම සටන්කාමී ග්‍රහයෙකු වන කුජ ග්‍රහයා 2019 අගෝස්තු මස 09 වන දින මෙතෙක් ගමන් කළ කටක රාශියෙන් රවිට හිමි සිංහ රාශියට පැමිණෙයි....

Latest Posts