නහර ගැට ගැසීම නිසා ඔබේ දෙපාත් අවලස්සන වෙලාද?

කාන්තාවෝ තමන්ගේ රූ සපුව ගැන විශේෂිතව සැලකිලිමත් වෙනවා කිව්වොත් නිවැරදියි. එක එක විදියේ ඇඳුම් විලාසිතා එක්ක හැඩ වැඩ වෙන්න ඔවුන් බොහොම කැමතියි. මෙතැනදී බොහෝ...

අකලට හිසකෙස් ගැලවීයෑම වළක්වන අලුත්ම ප්‍රතිකාරය

හිසකෙස් ගසක් වර්ධනය වන අවස්ථාව (catagen phase), වර්ධනය නැවැතී සිටින අවස්ථාව (catagen phase) සහ ගැලවී යන අවස්ථාව (telogen phase) යන ආකාර තුනෙන් පැවැතිය හැකියි....

Latest Posts