සතියේ ලග්න පලාපල – දෙසැම්බර් 16 සිට 22 දක්වා

ඉන්දියානු ජෝතිශ්‍යානුකුලව ගෙනෙන 2019 දෙසැම්බර් මස 16 වැනිදා සිට 22 වැනිදා දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල පහත වීඩියෝවෙන් ඔබට දැනගත හැකියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here